• 2020 Spaľovňa Volkan1600
 • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
 • 2020 WtE Slovnaft
 • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
 • 2020 HD Malé Chlievany
 • 2020 BD Myjava Vŕšok
 • 2019 TwinCity juh, II. etapa
 • 2019 Mobilný drvič SAND SK
 • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
 • 2019 Hala PÚ Michaľany • Ľudia majú utkvelú predstavu, že musia dostať jasnú odpoveď a že ten, kto im odpovie hneď, je lepší než, ktorý priamo neodpovie aj keď v skutočnosti to je práve naopak. Dôsledkom samozrejme je, že človek musí vždycky na všetko odpovedať. A dôsledkom toho samozrejme je, že nemôže svoje sľuby nikdy dodržať. Dôsledkom toho zasa je, že nikto neverí sľubom daným v dôsledku vyššie uvedených príčin. A dôsledkom toho je všeobecný nedostatok úcty k ľuďom, ktorí sa snažia problém riešiť. Možno je to trochu zjednodušené, možno to všetko začína tým, že sa ľudia zameriavajú na okamžité riešenia, miesto aby sa zamerali na hľadanie človeka, ktorý vie ako sa k riešeniu dopracovať.

  R.P.Feynman  Predmety posudzovania

  • Účely konaní vo veci žiadosti o súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP

   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
   • o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
   • o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov


  Design and Programming by (C) Mikropolis - ZetaGroup