• 2020 Spaľovňa Volkan1600
 • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
 • 2020 WtE Slovnaft
 • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
 • 2020 HD Malé Chlievany
 • 2020 BD Myjava Vŕšok
 • 2019 TwinCity juh, II. etapa
 • 2019 Mobilný drvič SAND SK
 • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
 • 2019 Hala PÚ Michaľany • Vážnym ohrozením lásky je žiarlivosť. Nie tá, vyvolaná pôvabom alebo koketnosťou, ktorá môže jedine vznietiť neistotu, nerozhodnú lásku. Nebezpečná je chorobná, ničivá žiarlivosť, plná nedôvery a úzkosti, že toho druhého stratíme.

  MAIOLI  Predmety posudzovania

  • Účely konaní vo veci žiadosti o súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP

   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
   • o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
   • o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov


  Design and Programming by (C) Mikropolis - ZetaGroup