• 2020 Spaľovňa Volkan1600
 • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
 • 2020 WtE Slovnaft
 • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
 • 2020 HD Malé Chlievany
 • 2020 BD Myjava Vŕšok
 • 2019 TwinCity juh, II. etapa
 • 2019 Mobilný drvič SAND SK
 • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
 • 2019 Hala PÚ Michaľany • Never všetkému, čo si myslíš.

  z knihy R.Fulghuma  Predmety posudzovania

  • Účely konaní vo veci žiadosti o súhlas podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší - § 17 ods. 1 písm.

   • a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých, stredných a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
   • c) súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
   • d) súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 a jeho zmeny, ak sa na vydanie a zmeny nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
   • e) súhlas na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov  patriacich do kategórie veľkých alebo stredných zdrojov, ak na to nie je vydaný súhlas podľa písmen a) a c),
   • f) súhlas na umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých alebo stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu


  Design and Programming by (C) Mikropolis - ZetaGroup